نابود کردن روابط خویشاوندی مانند نابود کردن این درخت است

04380319832106420447

با شما در شادی و غم و اندیشه